gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Մատենագրություն. Կարմիր Բլուր

PDF Print

Կարմիր Բլուր հնավայրի վերաբերյալ գրականության ցանկ

Եսայան Ս. Ա.    Կարմիր Բլուր, Երևան, 1982
Հմայակյան Ս. Գ    Վանի թագավորության պետական կրոնը, Երևան, 1990

Арутюнян Н.В.     Земледелие и скотоводство Урарту, Ереван 1964
Арутюнян Н.В.    Город Тейшебаини, Ереван, 1961
Арутюнян Н.В.      Биайнили (Урарту), Ереван, 1970
Арутюнян Н.В.    Новые Урартские надписи Кармир блура, Ереван, 1966
Варданян Р. О., Асатрян Д. Г. Некоторые замечания по метрологии Урарту,
Историко-филилогический журанл АН Арм. ССР, 1980 N2
Верховская А. С.     Текстильные изделия из раскопок Кармир блура.
В книге Б. Б. Пиотровского “Кармир блур III”, Ереван, 1955
Джанполадян Р. М.    О трех образцах стекла из Кармир блура, “Советская
археология”, 1964, N1
Дяконов И. М.    Урартские письма и документы, М.-Л., 1963
Есаян С. И.     Оружие и военное дело древней Армении, Ереван1966
Есаян С. И.    Ереван (археологический очерк), Ереван, 1969
Есаян С. И.    Каталог археологических предметов музея истории города
Еревеана, Ереван, 1972
Есаян С. И.    Скулптура древней Армении, Ереван, 1980
Касабян З. М.     К вопросу об обработке земледельческих продуктов
Тейшебаини, Известия АН Арм. ССР, 1959 N9
Ксенофонт    Анабазис
Мартиросян А.А.     Город Тейшебаини, Ереван, 1961
Мартиросян А.А.    Армения в эпоху бронзы и раннего железа, Ереван, 1964
Мартиросян А.А.    Аргиштихинили, Ереван, 1974
Меликишвили Г. А.    Некоторые вопросы социально-экономической истории
Наири Урарту. Всетник древней истории, М. 1951
Меликишвили Г. А.     Наири-Урарту, Тбилиси, 1954
Оганесян К. Л.    Кармир блур IV, Ереван, 1955
Оганесян К. Л.     Росписи Эребуни, Ереван, 1973
Оганесян К. Л.    Архитектура Тейшебаини, Кармир Блур IV, Ереван, 1955
Пиотровский Б. Б.     История и культура Урарту, Ереван, 1944
Пиотровский Б. Б.    Кармир блур I, Ереван, 1950
Пиотровский Б. Б.    Кармир блур II, Ереван, 1952
Пиотровский Б. Б.    Кармир блур III, Ереван, 1955
Пиотровский Б. Б.    Урарту, в сборнике “По следам древних культур”,
Москва 1951
Пиотровский Б. Б.    Ванское царство, Москва, 1959
Пиотровский Б. Б.    Искусство Урарту, Ленинград, 1962
Пиотровский Б. Б.    Кармир блур (альбом), Ленинград, 1970
Сорокин В. С.    Археологические данные для характеристики социально-
Экономичекого сторя Урарту. Вестник древней истории,
1952, N 2, Москва
Сорокин В. С.    Росписи древнего поселения, Кармир Блур II, Ереван, 1952
Туманян М. Г.    Избранные труды, Ереван, 1957
Тирацян Г. А.     Урартская цивилизация и Ахеменидский Иран.
“Историки-филологический журанл”, Ереван, 1964,
N2. (арм.)
Хачатрян Т. С.    Древняя культура Ширака, Ереван, 1975
Янковская Н. Б.     Некоторые вопросы экономики ассирийской державы,
Вестник древней истории, 1956, N1, Москва

Barnett R. D. & Watson W.    Russian Excavations in Armenia, “Iraq”, XIV, 2, London, 1952
Barnett R. D.    Further Russian Excavations in Armenia (1949-1953), “Iraq”,
XXI, I, London, 1959
Friedrich J.,     Neue urartäische Inschriften, Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft, 105, I, Wiesbaden, 1955
Meyer G. R.     Die Urartäische Festung “Stadt des Tejscheba” bei Jerewan in
Sowjet-Armenien, Wissenschaftliche Annalen, I, 7, Berlin, 1952
Meyer G. R.    Die sowjetischen Ausgrabungen in Tejschebaini und Irepuni,
Wissenschaftliche Annalen, IV, 12, Berlin, 1957
M. Pallottino    Gli scavi di Karmir Blur in Armenia e il problema delle
connessoni tra l’Urartu, la Grecia e l’Etruruia, Archeologia
Classica, VII, 2, Firenze

Karmir Blur Settlement

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.